Polecane licytacje

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI KM 3351/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jan Karol Buczyński w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Anna Bąk (ob. Klijer)

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-07-2023 o godz. 10:00 w siedzibie kancelarii komorniczej pod adresem: ul. Żołnierzy Niepodległej 3/22, 20-078 Lublin zostanie dokonany opis i oszacowanie ułamkowej części nieruchomości (udział dłużniczki 6626/147840) położonej: 20-151 Lublin, Bieczyńskiego 4 (numer ewidencyjny działki 42/1, o powierzchni 0,0757 ha), dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW LU1I/00044571/1] stanowiącej własność dłużniczki Anny Bąk (ob. Klijer).

Wobec powyższego komornik działając na podstawie art. 945 § 2 kpc wzywa wszystkie osoby o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem czynności opisu i oszacowania. Zgodnie z treścią art. 945 § 4 kpc o terminie i miejscu zakończenia opisu i oszacowania nieruchomości komornik zawiadomi znanych mu uczestników postępowania oraz dokona ponownego obwieszczenia.

Pouczam, iż na sporządzony protokół opisu i oszacowania zgodnie z art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc przysługuje skarga na czynności komornika, którą wnosi się do komornika w terminie dwóch tygodni od daty jego ukończenia.

Komornik Sądowy

Jan Karol Buczyński

Pouczenie: Zgodnie z art.767 §1 kpc na niniejszą czynność komornika, przysługuje skarga do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Skargę wnosi się do komornika sądowego w terminie tygodniowym od daty zawiadomienia strony o dokonaniu czynności (art.767 §4 kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.