Polecane licytacje

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel składa wniosek (wzory w zakładce do pobrania) wraz z oryginałem tytułu wykonawczego. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika chyba, że z treści tytułu wynika co innego (art. 803 kpc). Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym (art. 804 kpc).

Wniosek musi być czytelnie podpisany. We wniosku należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposoby egzekucji. Świadczenie to należność, która ma być przez dłużnika zapłacona wierzycielowi. Sposobami egzekucji są ruchomości, wynagrodzenie za pracę, świadczenie emerytalno – rentowe, wierzytelności, rachunki bankowe, nieruchomości, inne prawa majątkowe. We wniosku należy podać wszelkie informacje dotyczące dłużnika, które mogą przyspieszyć postępowanie, np. nazwy banków, w których dłużnik posiada rachunki bankowe, nazwę i adres pracodawcy dłużnika.

Jeżeli wierzyciel nie ma informacji o majątku dłużnika, może zlecić komornikowi za wynagrodzeniem poszukiwanie majątku dłużnika.

W celu wszczęcia postępowania zabezpieczającego uprawniony składa wniosek wraz z tytułem zabezpieczenia w oryginale. Tytułem zabezpieczenia może być nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym lub orzeczenie sądu o udzieleniu zabezpieczenia. W przypadku wydania przez sąd na posiedzeniu niejawnym postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia, które podlega wykonaniu przez organ egzekucyjny do wniosku należy dołączyć poza samym tytułem jego odpis w celu doręczenia obowiązanemu. Doręczenia tego dokonuje organ egzekucyjny równocześnie z przystąpieniem do wykonania postanowienia. Wniosek musi być czytelnie podpisany. W przypadku wszczęcia postępowania na podstawie nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym należy we wniosku wskazać świadczenie, które ma być zabezpieczone oraz sposoby zabezpieczenia.

Dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty zwraca się z egzekwowanym świadczeniem. Zaliczkę na pokrycie wydatków (opłat uiszczanych na rzecz podmiotów udzielających informacji, opłat sądowych i korespondencji) wpłaca wierzyciel/uprawniony i wynoszą one:

 • e-ZUS – 37,79zł – zapytanie o miejsce zatrudnienia dłużnika i płatnika jego składek skierowane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • e-Pesel – 0zł – zapytanie kierowane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o miejsca zameldowania dłużnika na pobyt czasowy i stały oraz jego dane osobowe
 • CEPIK – 0zł – zapytanie kierowane do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców o pojazdy mechaniczne dłużnika
 • Urząd Skarbowy – 35zł – zapytanie kierowane do właściwego dla dłużnika urzędu skarbowego celem ustalenia źródeł jego dochodów, nadpłat podatków, danych identyfikacyjnych dłużnika, zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, dokonanych czynnościach w ciągu ostatnich 3 lat podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych
 • OGNIVO – zapytanie kierowane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do banków czy dłużnik posiada rachunek bankowy – 0zł
 • OGNIVO – zajęcie rachunku – 0,62 zł
 • KRUS – 0zł – zapytanie kierowane do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o płatnika składek
 • Nieruchomości – zapytanie kierowane do Urzędu Miasta i Gminy lub Starostwa Powiatowego celem ustalenia czy dłużnik figuruje w ewidencji gruntów i budynków – opłata zależna od udzielonej odpowiedzi
 • EKW – 20 zł – zapytanie o nieruchomości dłużnika
 • LexisNexis – 0zł – sprawdzanie powiązań dłużnika z podmiotami zarejestrowanymi w KRS
 • Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika – 100,00 zł
 • Czynności terenowe – w obrębie Lublina opłaty nie nalicza się, poza terenem Lublina opłata zależna jest od odległości z Kancelarii na miejsce czynności. W przypadku utrwalenia czynności w sposób przewidziany ustawą ,komornikowi należy się zryczałtowany zwrot kosztów poniesionych z utrwalenie zapisu obrazu i dźwięku w kwocie – 50 zł
 • KW – wpis wzmianki w księdze wieczystej o wszczęciu egzekucji z nieruchomości – 60zł
 • CEIDG – 0zł – system umożliwia dostęp do informacji z rejestru CEIDG o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi
 • Korespondencja – wg cennika operatora pocztowego Poczta Polska SA – każdy list wysłany w sprawie.

Opłatę za udzielenie informacji komornik uiszcza po jej udzieleniu, na wezwanie podmiotu udzielającego informacji.

W postępowaniach prowadzonych przez komornika pisma, wnioski i oświadczenia nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną. W obecnym stanie prawnym pisma tak przesłane nie wywołują skutków prawnych. Nie dotyczy to wniosków składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-sądu – EPU.