Polecane licytacje

Witamy na stronie

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin–Zachód w Lublinie

dr hab. Tomasza Demendeckiego

dr hab. Tomasz Demendecki – adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego WPiA UMCS w Lublinie; kierownik studiów podyplomowych, wykładowca, prelegent, uczestnik międzynarodowych programów naukowych i visting fellow wielu krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych; adwokat niewykonujący zawodu wpisany na listę Izby Adwokackiej w Lublinie; członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej ; członek zespołu problemowego ds. postępowania cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, były niezależny ekspert w komisji międzyresortowej ds. wolności działalności gospodarczej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; ekspert ds. prawa gospodarczego i energetycznego, prawa materialnego i procesowego cywilnego, prawa porównawczego (UE i WNP) w Business Centre Club w Warszawie; ekspert i recenzent Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie; członek organów zarządzających i nadzorczych podmiotów prawa handlowego, w tym spółek giełdowych, członek kolegiów redakcyjnych czasopism prawniczych polskich i zagranicznych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu krajowego, europejskiego i międzynarodowego prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa gospodarczego i prawa porównawczego w tym: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Jakubeckiego Warszawa (wielokrotnie wznawianego 2005-2015); Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2015; Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz praktyczny pod red. M. Czuryk, W. Karpiuka, J. Kostrubca, Warszawa 2015 Współczesne transformacje kodeksowych regulacji z zakresu prawa sądowego cywilnego państw członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw przełomu XX i XXI wieku – jednolitość ponadnarodowa a odrębności krajowe, Lublin 2011; Rozstrzyganie o kosztach w procesowym postępowaniu cywilnym rozpoznawczym, w świetle polskiej regulacji kodeksowej. Studium teoretycznoprawne, Lublin 2011; Ustrój organów ochrony prawnej, Część szczegółowa, Warszawa 2005-2013; Zarys polskiego prawa publicznego gospodarczego, Lublin 2011.

Kancelaria Komornika Sądowego czynna jest od poniedziałku do piątku w tym:
– poniedziałek, środa-piątek: godz. 7.30 – 15.30,
– wtorek: godz. 9.00 – 17.00.
Interesanci są przyjmowani we wtorki w godzinach 9.00 – 17.00 oraz w inne dni po telefonicznym uzgodnieniu.

Na stronie znajdą Państwo informacje dotyczące funkcjonowania kancelarii, możliwości kontaktu, zakresu właściwości terytorialnej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód oraz podstawowe wzory wniosków do pobrania. W dziale licytacje znajdują się informacje o aktualnych licytacjach ruchomości i nieruchomości.

Informujemy, że począwszy od 2014 roku w naszej Kancelarii wdrożony jest elektroniczny dostęp do baz danych:

  • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),
  • Systemu informacji o rachunkach bankowych (OGNIWO),
  • Kompleksowego Systemu Informacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS KSI),
  • Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG,
  • Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (EKW),
  • LexisNexis.

co umożliwia uzyskanie informacji z w/w instytucji niezwłocznie, z reguły w ciągu 1 dnia roboczego.

Kancelaria jest wyposażona w odpowiednie narzędzia i systemy teleinformatyczne umożliwiające sprawną i efektywną obsługę wierzycieli masowych.

Kancelaria posiada Zespół ds. Obsługi Telefonicznej Interesantów (Call Center), umożliwiający bieżący kontakt z dłużnikiem i monitoring jego zaległości.

Kancelaria posiada system „Komornik Online” umożliwiający wierzycielom bezpośredni wgląd do postępu czynności podejmowanych w sprawie, a także informacji na temat aktualnego stanu zadłużenia.

Kancelaria jest również w pełni przygotowana do obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych za pośrednictwem e-sądu.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com