Polecane licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI – UDZIAŁ 1/2 – KM 1049/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jan Karol Buczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-10-2019 r. o godz. 10:00, sala XXV w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie 20-607 Lublin, Wallenroda 4d, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości – udziału 1/2 w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość położonym: 20-819 Lublin, ul. Limbowa 18/18B, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer [LU1I/00321826/0] wraz z udziałem 15802/31946 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą numer [LU1I/00321819/8] prowadzoną przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych, należącego do dłużnika Grzegorza Mendyki.
Lokal mieszkalny o pow. 158,02 m2 składa się z salonu z kuchnią, trzech pokoi, garderoby, łazienki, wc, dwóch przedpokoi, wewnętrznych schodów o powierzchni użytkowej 116,27m2 z pomieszczeniami przynależnymi do lokalu w postaci: garażu o pow. uż. 34,94m2, kotłowni o pow. uż. 4,73m2, komórki o pow. 2,08m2. Z przedmiotowym lokalem związane jest prawo do wyłącznego korzystania z niewielkiej części gruntu przy budynku, stanowiącego wydzielony ogródek. Lokal położony jest na pierwszym piętrze i poddaszu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w zabudowie szeregowej wybudowanym w roku 2011, o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, w którym znajdują się garaże, składającego się z ośmiu segmentów dwulokalowych.
Suma oszacowania wynosi 306 500,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 229 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 650,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię przelewem na konto komornika:
Alior Bank SA Centrala 90 24900005 0000 4600 2414 1039
najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona także w gotówce bezpośrednio w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania, to jest: poniedziałek 7:30-15:30, wtorek 9.00-17.00, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30 (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (81) 503 05 09 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Strażackiej 8/90 w Lublinie. Serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://lublinkomornik.eu/.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Do 3 dni roboczych przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Po tym terminie akta egzekucyjne wraz z w/w dokumentami składa się w VIII Wydziale Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, pokój 308.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com