Polecane licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO nr KW LU1I/00123831/0 KM 2409/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jan Karol Buczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-10-2020 r. o godz. 11:30, sala XIV w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, 20-607 Lublin, ul. K. Wallenroda 4D w obecności orzecznika Referendarza sądowego Beaty Łątki odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki gruntu o nr ewidencyjnym 50/14, położonej: Energetyków 24, 20-468 Lublin, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW LU1I/00123831/0] wraz z prawem własności nieruchomości budynkowej, użytkownikiem wieczystym gruntu oraz właścicielem nieruchomości budynkowej jest dłużnik MIREX Sp. z o.o. w likwidacji.
Nieruchomość zabudowana jest piętrowym budynkiem handlowo-biurowym oraz parterowym budynkiem magazynowo-administracyjnym. Budynek handlowo-usługowy zlokalizowany jest w północnej części działki. Jest to obiekt piętrowy, całkowicie podpiwniczony. Powstał przez nadbudowę parterowego budynku handlowo-usługowego. Budynek wzniesiony został w technologii mieszanej w układzie ścian konstrukcyjnych poprzecznym. Budynek magazynowo-administracyjny zlokalizowany jest w południowej części działki. Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Budynek stanowi część dawnego budynku magazynowego, pozostała część budynku zlokalizowana jest na działce sąsiedniej 50/13. Budynek wzniesiony został w technologii szkieletu żelbetonowego. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa (wg księgi wieczystej użytkowanie wieczyste ustanowione do dnia 05-12-2089 r.) Wyceniana nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej, gazu i linii telefonicznej. Działka posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok.: 40m x 64m. Nieruchomość ogrodzona jest częściowo przęsłami stalowymi, częściowo ograniczeniem z elementów żelbetowych prefabrykowanych. Teren nieruchomości utwardzony jest płytami żelbetowymi pełnymi i ażurowymi.
Suma oszacowania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki gruntu wraz z prawem własności nieruchomości budynkowej wynosi 2.415.273,51zł brutto*, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.811.455,13 zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rekojmię przelewem na konto komornika:
Alior Bank SA Centrala 90 24900005 0000 4600 2414 1039
najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację to jest do dnia 01-10-2020 r. (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona także w gotówce bezpośrednio w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania, to jest: poniedziałek 7:30-15:30, wtorek 9.00-17.00, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30 (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (81) 503 05 09 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Strażackiej 8/90 w Lublinie. Serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://lublinkomornik.eu/ oraz pod adresem poczty elektronicznej lublin.buczynski@komornik.pl.
Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Do 3 dni roboczych przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Po tym terminie akta egzekucyjne wraz z w/w dokumentami składa się w VIII Wydziale Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, pokój 308. Nieruchomość można oglądać w obecności komornika po uprzednim kontakcie w dniu 30-09-2019r. w godz. 11:00 do godz. 14:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
zgodnie z art.43 ust.21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2018 r., poz.2174 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1.09.2019 r. , jeżeli komornik, pomimo podjętych udokumentowanych prób, nie będzie mógł uzyskać od dłużnika niezbędnych informacji , że w danej sytuacji należy stosować zwolnienie z podatku, to do sprzedaży
należy naliczyć podatek VAT.