Polecane licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI KMP 8/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jan Karol Buczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2019 r. o godz. 10:30 sala XXV w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, 20-607 Lublin, ul. K. Wallenroda 4D odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/8 w nieruchomości, którą stanowi działka nr ewid. 24/4, obręb 23 – Ponikwoda położona: 20-135 Lublin ul. Ustronie 29; 20-140 Lublin ul. Rudnicka 17A, numer ewidencyjny działki 24/4 o powierzchni 0,0517 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW LU1I/00092743/9], stanowiącego własność dłużnika Tadeusza Urbanek (udział 1/8).
Działka o regularnym kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta, narożna, położna u zbiegu dwóch ulic osiedlowych: ul. Ustronie i ul. Rudnicka, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, 3-kondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 201 m2, powierzchnia użytkowa (bez podpiwniczenia i garażu) 435,01 m2, powierzchnia netto 596,11 m2 (na podstawie kartoteki budynków oraz rzutów inwentaryzacyjnych poszczególnych kondygnacji budynku). Stan techniczny budynku dobry, wykazuje oznaki zużycia typowe dla okresu użytkowania, w części nadbudowanej ściana zewnętrzna nieotynkowana. Standard wykończenia wnętrza budynku dobry, zróżnicowany w zależności od zajmowanych lokali. Budynek zaopatrzony w instalację energetyczną z sieci, wodną z sieci, kanalizacyjną do sieci, gazową z sieci, ogrzewanie – kotłownia własna.
Suma oszacowania udziału 1/8 dłużnika w nieruchomości wynosi 91 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 150,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię przelewem na konto komornika:
Alior Bank SA Centrala 90 24900005 0000 4600 2414 1039
najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację to jest do dnia 09-09-2019 r. (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona także w gotówce bezpośrednio w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania, to jest: poniedziałek 7:30-15:30, wtorek 9.00-17.00, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30 (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (81) 503 05 09 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Strażackiej 8/90 w Lublinie. Serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://lublinkomornik.eu/.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Do 3 dni roboczych przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Po tym terminie akta egzekucyjne wraz z w/w dokumentami składa się w VIII Wydziale Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, pokój 308.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com