Polecane licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KM 3749/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jan Karol Buczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2019 r. o godz. 13:00, sala XXI w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, 20-607 Lublin, ul. K. Wallenroda 4D odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości – lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 20-352 Lublin, ul. Startowa 16/176, o powierzchni 67,90 m2, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1I/00251842/6 wraz z udziałem związanym
z własnością lokalu 6790/1329160 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą numer KW LU1I/00124161/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącego własność dłużnika Mariusz Kanarek.
Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku ośmiokondygnacyjnego z windą, murowanego, całkowicie podpiwniczonego, wybudowanego w roku 2005 w typowej technologii. Lokal składa się trzech niezależnych pokoi, salonu połączonego z otwartą kuchnią, przedpokoju oraz łazienki z wc. Lokal posiada ustawny balkon.
Suma oszacowania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wynosi 333 253,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 249 939,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 325,30 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię przelewem na konto komornika:
Alior Bank SA Centrala 90 24900005 0000 4600 2414 1039
najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację to jest do dnia 18-09-2019 r. (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona także w gotówce bezpośrednio w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania, to jest: poniedziałek 7:30-15:30, wtorek 9.00-17.00, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30 (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (81) 503 05 09 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Strażackiej 8/90 w Lublinie. Serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://lublinkomornik.eu/.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Do 3 dni roboczych przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Po tym terminie akta egzekucyjne wraz z w/w dokumentami składa się w VIII Wydziale Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, pokój 308.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com