Polecane licytacje

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KM 3210/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jan Karol Buczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2019 r. o godz. 12:00 sala XXV w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, 20-607 Lublin, ul. K. Wallenroda 4D odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę nr 176/1 o łącznej pow. 0,0303 ha (obręb 29-Rury Św. Ducha) położonej: 20-620 Lublin, Zachodnia 8A, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW[NKW LU1I/00184752/7], stanowiącej własność dłużnika Pawła Wiśniewskiego. Przedmiotowa nieruchomość – działka nr ewid. 176/1 o pow. 0,0303 ha, o kształcie zbliżonym do prostokąta, zabudowana budynkiem mieszkalnym. Budynek mieszkalny jednorodzinny – wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, wybudowany
w latach 60-tych, po remoncie w latach 2008-2012. Budynek murowany z cegły, otynkowany, ocieplony, strop Kleina, dach – pokrycie gont bitumiczny, na konstrukcji drewnianej. Pow. zabudowy 69 m2, pow. użytkowa 88 m2 (na podstawie kartoteki budynków i pomiarów z mapy). Na parterze zlokalizowane: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój; na poddaszu: 2 pokoje, łazienka, korytarz (wejście na poddasze prowizoryczne – drabina).
Zagospodarowanie terenu: ogrodzenie – siatka stalowa na słupkach metalowych; od południa działka graniczy z działką nr 176/2, przez którą odbywa się dojście do budynku; na części działki 176/1 i na większości działki nr 176/2 znajduje się wykop o głębokości ok. 3 m, wykonany pod planowaną inwestycję – obecnie zaniechaną. Dojazd drogą publiczną, od ul. Sowińskiego lub ul. Nadbystrzyckiej, ulicą Zachodnią, następnie szutrową drogą wewnętrzną, stanowiącą drogę publiczną, od południa działka graniczy z działką nr 176/2, przez którą odbywa się dojście do budynku (w przypadku sprzedaży działki przedmiotowej jako odrębnej należałoby ustanowić służebność przechodu przez działkę nr 176/2).
Suma oszacowania wynosi 341 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 227 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 100,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię przelewem na konto komornika:
Alior Bank SA Centrala 90 24900005 0000 4600 2414 1039
najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację to jest do dnia 09-09-2019 r. (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona także w gotówce bezpośrednio w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania, to jest: poniedziałek 7:30-15:30, wtorek 9.00-17.00, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30 (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (81) 503 05 09 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Strażackiej 8/90 w Lublinie. Serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://lublinkomornik.eu/.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Do 3 dni roboczych przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Po tym terminie akta egzekucyjne wraz z w/w dokumentami składa się w VIII Wydziale Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, pokój 308.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com